โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนผู้ประสานงานเบอร์โทรศัพท์Email
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายนางบัวตูม ออนตะไคร้087-303-6725[email protected]
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกนางกาเหว่า พรมชาติ088-278-0363 หรือ 096-663-6428 [email protected]
นางสาววัลย์ลดา ภวภูตานนท์08-8278-0363
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีนางภคพร บัวทอง08-0684-4170[email protected]
นางสาววนิดา น้อยตั้ง06-0684-4175
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยนายสิทธิชัย เทียมไธสงค์063-673-3409[email protected]
ว่าที่ร้อยตรีหญิง แก้วกัลยา มาตรา064-551-1509
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารนายสุรศักดิ์ มีศิริ081-053-9066[email protected]
นายณัฐชตะ ใจตรง06-3267-7320
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์นางสาวนภาพร เทียมทะนง091-804-6564[email protected]
นายอนันตพงษ์ จันทรกุล091-060-9065
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีนางสาวเพชรชรี รักษาศรี081-803-5891[email protected]
นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์086-130-2923
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีนางสาวจุฑารัตน์ พรมปัญโญ06-2762-4479 [email protected]
นายวิเชียร ดอนแรม081-340-1680
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีนางสาวสุชญา ศรีอุดม08-3926-9566[email protected]
นางสาวนันทวัน ศรชัย09-4336-1994
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางรัตติกา ชลสิทธิ์06-3125-0657[email protected]
นางสาวสุรีพร บัวแก้ว061-225-2689
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังนายอรรถพล ขันแก้ว096-740-0037[email protected]
นางสาวรัรชดาภรณ์ สามพรม096-710-0039
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางคนึงนิตย์ ไชยมณี081-092-7740[email protected]
นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร085-020-4005
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปางนางบัวตูม ออนตะไคร้087-303-6725[email protected]
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชรนางกาเหว่า พรมชาติ08-8278-0363 หรือ 09-6663-6428[email protected]
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์063-673-3409[email protected]
ว่าที่ร้อยตรีหญิง แก้วกัลยา มาตรา064-551-1509
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานีนายสุรศักดิ์ มีศิริ081-053-9066[email protected]
นายณัฐชตะ ใจตรง06-3267-7320
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรีนางสาวเพชรชรี รักษาศรี081-803-5891[email protected]
นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์086-130-2923
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้วนางสาวจุฑารัตน์ พรมปัญโญ06-2762-4479 [email protected]
นายวิเชียร ดอนแรม081-340-1680
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
โรงเรียนเบอร์โทรศัพท์EmailLine
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-941-227[email protected]
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร081-354-2322[email protected]@sciusnu
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
080-401-0744 , 099-203-2111[email protected]
ราชสีมาวิทยาลัย
สุรวิวัฒน์
044-224837[email protected]
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)043-374-247 และ 043-754-636[email protected]
ลือคำหาญวารินชำราบ045-353-401-2 ต่อ 4415, 089-925-1659[email protected]
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา089-883-7245, 034-341-1550-3[email protected]
ดรุณสิกขาลัย02-470-8386 และ 02-470-8389[email protected]esc,kosen official
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต093-508-8110, 02-564-4440 ต่อ 2091[email protected]
สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา094-865-9719, 038-102-250[email protected]
สิรินธรราชวิทยาลัย034-147-7009[email protected]
ป่าพะยอมพิทยาคม062-281-8646, 074-609-617[email protected]
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สาธิตวิทยาการอิสลาม073-313928-45 ต่อ 1255[email protected],[email protected]
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี090-591-2556[email protected]
มอ.วิทยานุสรณ์ (มอ.หาดใหญ่)093-461-4945, 074-282-2066[email protected]
สถาบันโคเซ็น
สถานที่สอบถามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์Emailfacebook Line
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม02-039-5585[email protected]@thaikosenofficial@thaikosen
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.)02-329-8000 ต่อ 5225, 5226kosen@[email protected]KOSEN-KMITL
สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าธนบุรี (สถาบันโคเซ็น มจธ.)02-470-8386, 02-470-8389[email protected]ESC,KOSEN Official
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
สถานที่สอบถามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์Email
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-392-4021 ต่อ 2308-2310[email protected]