ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้กระบวนการประกาศผลการสอบฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงประกาศในระบบเป็นรายบุคคล