สมัครออนไลน์

สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง หรือคลิกใน เพื่อเลือกรายการ หรือคลิกในช่อง หน้าข้อความที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือความต้องการ ในการสมัครสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "<คลิกทำขั้นตอนต่อไป>"
 
1. ประวัติส่วนตัว (ก่อนกรอกใบสมัครให้อ่านประกาศการสอบคัดเลือกฯ โดยละเอียด)
1.1
ข้อมูลของผู้สมัคร  ชื่อ สกุล
เลขประจำตัวประชาชน     วันเดือนปีเกิด
 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ อีเมล์
1.2
ข้อมูลของบิดา ชื่อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชนบิดา
อาชีพของบิดา
รายได้ต่อเดือนของบิดา
ระดับการศึกษาของบิดา
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมล์
1.3
ข้อมูลของมารดา ชื่อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชนมารดา
อาชีพของมารดา
รายได้ต่อเดือนของมารดา
ระดับการศึกษาของมารดา
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมล์
1.4 สถานะภาพของบิดามารดา
จดทะเบียนสมรสและอยู่ร่วมกัน       จดทะเบียนสมรส แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่ร่วมกัน       หย่าร้าง
บิดาถึงแก่กรรม        มารดาถึงแก่กรรม
1.5 กำลังศึกษาชั้น ม. 3   คลิกเลือกโรงเรียนที่กำลังศึกษา
1.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ดังนี้
(1) รวมทุกรายวิชา เท่ากับ
(2) เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เท่ากับ
(3) เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่ากับ
2. ข้าพเจ้าประสงค์เลือกสมัครเข้าเรียน ดังนี้ (เลือกได้เพียงข้อเดียว)
 เพียงแห่งเดียว
และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
3. สนามสอบรอบแรก
1) สนามสอบส่วนภูมิภาค  (สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ส่วนภูมิภาค)
   
  2) สนามสอบส่วนกลาง (สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล และนักเรียนต่างจังหวัดที่ต้องการสอบในสนามสอบส่วนกลาง เลือกสนามสอบได้เพียงแห่งเดียว)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม    กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง    กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    กรุงเทพมหานคร
  หมายเหตุ
1. สถานที่สอบจะแจ้งไว้ในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เมื่อทางโรงเรียนที่สมัครได้รับเอกสารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้ว
2. หากสนามสอบที่นักเรียนเลือกที่นั่งสอบเต็มแล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะจัดสนามสอบเสริมที่อยู่ใกล้แทน
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ข้าพเจ้าจ่ายเงิน 200 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
ข้าพเจ้าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และส่งหลักฐานคำรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่มาด้วย พร้อมใบสมัคร
 
5. ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบเงื่อนไขตามประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
 
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
 
 
";
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.