รายละเอียดการสมัคร
  กลับไปหน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.จำนวนที่รับเข้าเรียน
  3.พื้นที่บริการ
  4.การสมัครและการสอบ
รอบแรก
  การประกาศผลสอบ
  5.การประกาศผลรอบแรก
  6.การสอบรอบสอง
  7.การประกาศผล
การสอบคัดเลือก
  รายละเอียดอื่นๆ
8.การขอดูคะแนนสอบ
  9.การรายงานตัว
  10.ค่าใช้จ่ายในการเรียน
   
  
  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสุดท้ายสำหรับการนำส่งเอกสารสมัครสอบ
 [ อ่าน 8207 ครั้ง ] Post วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 12:25:05 
Q & A (คำถามยอดฮิต)
 [ อ่าน 19284 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:27:27 
การตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 [ อ่าน 26226 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:22:22 
ตรวจสอบไปรษณีย์
 [ อ่าน 11715 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 15:52:44 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 7388 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13:32:21 
  ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559


           ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ

           เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.