รายละเอียดการสมัคร
  กลับไปหน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.จำนวนที่รับเข้าเรียน
  3.พื้นที่บริการ
  4.การสมัครและการสอบ
รอบแรก
  การประกาศผลสอบ
  5.การประกาศผลรอบแรก
  6.การสอบรอบสอง
  7.การประกาศผล
การสอบคัดเลือก
  รายละเอียดอื่นๆ
8.การขอดูคะแนนสอบ
  9.การรายงานตัว
  10.ค่าใช้จ่ายในการเรียน
   
  
  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559


           ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ

           เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.