รายละเอียดการสมัคร
  กลับไปหน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.ระยะเวลาในการรับสมัคร
  3.สถานที่สอบถามข้อมูล
  4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  5.วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
  6.กำหนดการสอบรอบแรก
  การประกาศผลสอบ
  7.การประกาศผลรอบแรก
  8.กำหนดการและ
รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกรอบสอง
  9.การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปสอบ
คัดเลือกรอบสอง
  10.การประกาศผล
การสอบคัดเลือก
  รายละเอียดอื่นๆ
11.การขอดูคะแนนสอบ
  12.การมอบตัว
  13.ค่าใช้จ่ายในการเรียน
   
  
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสุดท้ายสำหรับการนำส่งเอกสารสมัครสอบ
 [ อ่าน 8315 ครั้ง ] Post วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 12:25:05 
Q & A (คำถามยอดฮิต)
 [ อ่าน 19389 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:27:27 
การตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 [ อ่าน 26299 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:22:22 
ตรวจสอบไปรษณีย์
 [ อ่าน 11736 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 15:52:44 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 7419 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13:32:21 
  ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน


          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจ ในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จำนวน 240 คน 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.