รายละเอียดการสมัคร
  กลับไปหน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.ระยะเวลาในการรับสมัคร
  3.สถานที่สอบถามข้อมูล
  4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  5.วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
  6.กำหนดการสอบรอบแรก
  การประกาศผลสอบ
  7.การประกาศผลรอบแรก
  8.กำหนดการและ
รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกรอบสอง
  9.การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปสอบ
คัดเลือกรอบสอง
  10.การประกาศผล
การสอบคัดเลือก
  รายละเอียดอื่นๆ
11.การขอดูคะแนนสอบ
  12.การมอบตัว
  13.ค่าใช้จ่ายในการเรียน
   
  
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน


          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจ ในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จำนวน 240 คน 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.