รายละเอียดการสมัคร
  โครงการ วมว.
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.ระยะเวลาในการรับสมัคร
  3.สิทธิในการเลือกโรงเรียน
  4.มหาวิทยาลัย-โรงเรียน
ในโครงการ
  5.จำนวนที่รับเข้าเรียน
  6.สถานที่สอบถามข้อมูล
  7.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  8.วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
  9.กำหนดการสอบรอบแรก
  การประกาศผลสอบ
  10.การประกาศผลรอบแรก
  11.กำหนดการและ
รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกรอบสอง
  12.การประกาศผล
การสอบคัดเลือก
  รายละเอียดอื่นๆ
  13.การมอบตัว
  14.ค่าใช้จ่ายในการเรียน
15.โอกาสในการศึกษาต่อ
   
  โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่อยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์0 4320 2419
โทรสาร0 4320 2419
เว็บไซต์http://sec.satit.kku.ac.th
และ http://www.scius.kku.ac.th
e-mail addressscius_kku@kku.ac.th
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.